A felelős műszaki vezető

A felelős műszaki vezető az építési munkahelyen végzett építési-szerelési munka felelős irányítója. Személyesen felel az építménynek, építményrésznek, szakmunkának a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért, az építési napló vezetéséért (a napló vezetése, a munkahelyi átadás-átvétel nem alapból kötelessége a felelős műszaki vezetőnek, csak ha erre megbízást kap), és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

Ha az építőipari kivitelezési tevékenység fő-, illetve alvállalkozói szerződés alapján valósul meg, a fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók tevékenységének összehangolásáért. Ha az építőipari kivitelezési tevékenységnek nincs fővállalkozó kivitelezője, az építmény, építményrész, elvégzett szakmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői felelnek az általuk irányított munkáért.

A felelős műszaki vezető az általa irányított építési-szerelési munkában sem szakértői, sem építési műszaki ellenőri tevékenységet nem végezhet. Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor láthat el felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha azt az előírt feltételeknek megfelelő tagja vagy alkalmazottja útján gyakorolja.

A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő – ugyancsak jogosultsággal rendelkező – személy felel. A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás, építési napló vezetése), illetve építési-szerelési szakterületek felelős irányításával a tevékenységnek megfelelő képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat.

A felelős műszaki vezető szerződéses jogviszonyban is lehet a vállalkozóval.

A kivitelezési tevékenység

Építési, szerelési szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik.

Ettől eltérő eset is létezik. Az építmények teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető nélkül is végezhet. Akkor is kell viszont felelős műszaki vezető, ha a tartószerkezet ugyan nem változik meg, de a terhek igen! Illetve akkor is kell felelős műszaki vezetőt alkalmazni, ha hatósági engedély köteles az építési tevékenység, függetlenül attól, hogy a tartószerkezetet ez érinti vagy sem.

Akinek az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében nem szerepel, illetőleg magánszemély – felelős műszaki vezető irányítása mellett – csak saját céljára végezhet építési munkát.

A kivitelező (mint az építési munka vállalkozója) az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlására jogszabályban meghatározott feltételek szerint jogosult természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A kivitelező felelős a megvalósított építmény, építményrész, szakmunka rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, valamint az építtető által a rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben előírtak biztosításáért.

A felelős műszaki vezetői névjegyzék

Felelős műszaki vezető csak az lehet, akit – jogszabályban előírt szakmai követelmények alapján – a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe felvettek. Ennek részleteit és szabályait az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet tartalmazza.

A névjegyzéket – megyénként, illetve a fővárosban – az építésfelügyeletet ellátó hatóság (általános esetben a közigazgatási hivatal, az úgynevezett sajátos építményfajták esetében az építésfelügyeletet ellátó szerv) vezeti. (2007. év elejétől az Építésügyi műszaki vezetők és felelős műszakai ellenőrök országos névjegyzékének vezetését a Magyar Mérnöki Kamara illetve Magyar Építész Kamara területi szervezetei veszik át.)

A felelős műszaki vezető szakmai tevékenységének ellenőrzése során feltárt hibákat, illetőleg a tevékenysége ellen irányuló panaszokat az építésfelügyelet vizsgálja ki.

A felelős műszaki vezető jogosultságának megnevezését (építményfajta, szakterület) és névjegyzéki számát köteles az építési napló megfelelő rovatába bejegyezni.

A felelős műszaki vezetői feladatokat szakirányú felső- vagy középfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy az építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: építésfelügyelet) egyszerűsített határozattal hozott engedélyével – névjegyzékbe vétel kötelezettsége nélkül – saját maga vagy a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói számára is elláthatja.

Feladatai

A felelős műszaki vezető feladatai különösen:

az építési-szerelési munkák irányítása,
az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása,
azok betartásának az általa vezetett építkezéseken való ellenőrzése,
fontos feladata még a felelős műszaki vezetőnek a használatba vételhez a hulladék kezeléséről és elszállításáról nyilatkozatot adni..

Tevékenységébe tartozik továbbá az építési munkahely átvétele és átadása, őrzésének biztosítása, az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása, amennyiben ezekre is megbízást kap.

Felelősségi körébe értendő az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása.

A munkálatok kezdetekor ügyelnie kell a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzésére.

A későbbiekben feladata a kivitelezés folyamata során a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, az építtetővel, illetve annak helyszíni képviselőjével (általában az építési műszaki ellenőrrel), továbbá az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés.

Hatáskörébe tartozik még egyes esetekben az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban való feltüntetése, az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban, az építményen végzett építési-szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása, az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.

Az építési napló vezetése

Minden építési (létesítési) engedélyhez kötött, továbbá a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó egyéb építőipari kivitelezési munkáról a kivitelezőnek (illetve a kivitelező felelős műszaki vezetőjének) építési naplót kell vezetnie.

Az építési naplót az építőipari kivitelezés ideje alatt az építési munkahelyen hozzáférhető helyen kell tartani és azt kérésre az ellenőrző hatóság, illetve a műszaki ellenőr kérésére rendelkezésre kell bocsátani.

A naplórészt naponta, naprakész állapotban kell vezetni.

Bővebb tudnivalókat találhat a témával kapcsolatban a felelős műszaki vezetők honlapján , vagy további információkért forduljon megfelelő szakemberhez.